Class

CLASS SCHEDULE

Ready to hit the mat?

Monday

12pm – 1pm JIU JITSU ADULT AND TEEN
5:15pm – 6pm JIU JITSU KIDS 1 (4-8 YEARS OLD)
6pm – 6:45pm JIU JITSU KIDS 2 (9-12 YEARS OLD)
7pm – 8pm JIU JITSU ADULT AND TEEN

TUESDAY

5:15pm – 6pm JIU JITSU KIDS 1 (4-8 YEARS OLD)
6pm – 6:45pm JIU JITSU KIDS 2 (9-12 YEARS OLD)
7pm – 8pm MUAY THAI ADULT AND TEEN
8pm JIU JITSU ADULT AND TEEN

WEDNESDAY

12pm – 1pm JIU JITSU ADULTAND TEEN
5:15pm – 6pm JIU JITSU KIDS 1 (4-8 YEARS OLD)
6pm – 6:45pm JIU JITSU KIDS 2 (9-12 YEARS OLD)
7pm – 8pm JIU JITSU ADULT AND TEEN

THURSDAY

5:15pm – 6pm MUAY THAI KIDS 1 (4-8 YEARS OLD)
6pm – 6:45pm MUAY THAI KIDS 2 (9-12 YEARS OLD)
7pm – 8pm MUAY THAI ADULT AND TEEN
8pm JIU JITSU ADULT AND TEEN

FRIDAY

12pm – 1pm JIU JITSU ADULT AND TEEN
1pm MUAY THAI ADULT AND TEEN